Schrijf nu in voor het Vlaams Congres!

Nog niet ingeschreven voor het Vlaams congres? Waar wacht je op? Rep je nu naar de website en zie wat voor lekkers JCI Houtland voor ons voorbereidt. Misschien ben je nog net op tijd voor de laatste Early Bird tickets (tot 10 februari om 22u)…

Wij kijken er alvast naar uit!

Exit Today, het Vlaams Congres 2019 door JCI Houtland (24-25 mei):

 • Programma  (keynotes, trainingen, bedrijfbezoeken, kastelen, GAP, avondfeest, …)
 • Tickets  (dagprogramma, avondfeest, overnachtingen, …)

Een tweede juridisch woordje: De verklaring van de uiteindelijk begunstigde

Een tweede juridisch woordje: De verklaring van de uiteindelijk begunstigde

Banken zijn ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme verplicht om de uiteindelijke begunstigde van hun klant te identificeren. En van onze kant wordt van ons verwacht om de identiteit van de uiteindelijk begunstigde aan onze bank mee te delen.

Dit gebeurt door een verklaring van de uiteindelijk begunstigde op te stellen waarin zowel (1) de uiteindelijk begunstigde: aandeelhouder/begunstigde als de (2) uiteindelijk begunstigde: beslisser moeten worden vermeld en hetwelk dient ondertekend te worden door (3) de volmachthouder.

De meerderheid die dit leest hoort vermoedelijk voor het eerst van deze verklaring en dat is niet meer dan normaal. Maar gelet hierop is het dus handig te weten hoe zo’n verklaring correct moet worden ingevuld.

De uiteindelijk begunstigde: aandeelhouder/begunstigde (hierna ‘de begunstigde’)

Wie de uiteindelijk begunstigde is, hangt af van organisatie tot organisatie.

Een VZW is een bijzonder fenomeen gezien, en vermoedelijk geldt dit voor lokale afdelingen, er in feite geen uiteindelijk begunstigde bestaat. Voor een VZW is een uiteindelijk begunstigde namelijk:

“Begunstigden van 25% of meer van het vermogen van de VZW. De in abstracto gedefinieerde groep van personen in wier belang de VZW werd opgericht of werkzaam is.”

Gezien wij geen begunstigden van 25% of meer van het vermogen van de VZW hebben (indien wel, waar kan ik me aansluiten?), moeten we dus kijken naar de in abstracto gedefinieerde groep van personen in wier belang de VZW werd opgericht of werkzaam is.

Het doel van de VZW moet opgenomen zijn in de statuten. Het is dus van belang om de statuten na te gaan en te zien welke doelstelling werd opgenomen. Bij wijze van voorbeeld, voor JCI Vlaanderen is volgende doelstelling opgenomen:

“De vereniging heeft tot doel:

3.1 de leden, vermeld sub 5.1, te verenigen;
3.2 de leden, vermeld sub 5.1, ook deze in wording en in oprichting, te begeleiden en te ondersteunen;
3.3 een uitgesproken dienstverlening te organiseren;
3.4 een kwalitatief vormingsaanbod aan te bieden;
3.5 business en netwerking te stimuleren;
3.6 de leden, vermeld sub 5.1, te vertegenwoordigen bij alle instanties;
3.7 te waken over de uitstraling van de vereniging en zij zal initiatieven nemen om deze te bevorderen;
3.8 de gemeenschappelijke belangen van de leden, vermeld sub 5.1, te beschermen en te verdedigen.”

Verder in onze statuten worden ‘de leden’ omschreven als de lokale afdelingen van JCI.

Evenwel mogen bij een VZW ‘de leden’ niet als uiteindelijk begunstigde worden aangeduid. Niet alleen zijn in het geval van JCI Vlaanderen de leden op zich VZW’s en dus geen natuurlijke personen (of groep van natuurlijke personen), wat vereist is, daarenboven mogen VZW’s geen vermogensvoordelen toekennen aan hun leden zodat zij onmogelijk als ‘uiteindelijk begunstigden’ mogen worden aangeduid.

In het geval van JCI Vlaanderen moet de ‘uiteindelijk begunstigde’ dus worden omschreven als ‘de personen tussen de 18 en 40 jaar die aangesloten zijn bij een lokale afdeling van JCI’.

De uiteindelijke begunstigde: beslisser (hierna ‘de beslisser’)

Dit is eenvoudiger voor een VZW. Dit zijn namelijk alle leden van de Raad van Bestuur. Dit betekent evenwel dat bij elke wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur een gewijzigde verklaring van uiteindelijk begunstigde moet worden opgesteld en neergelegd!

Wie ondertekent het document?

Eén volmachthouder (van de bankrekening) is voldoende, ook al zouden er meerdere volmachthouders zijn.

Extra tip: Vraag een verklaring van uiteindelijk begunstigde aan je bankinstelling!

Elke bankinstelling heeft een eigen versie van een verklaring van uiteindelijk begunstigde. Contacteer dus eerst je bankinstelling om hun versie van zo’n verklaring te bekomen.

 

Erik Langerock, Juridisch verantwoordelijke JCI Vlaanderen 2018-2019

 

 

Lees ook het vorige artikel in deze reeks: Een juridisch woordje: De VZW in een nieuw jasje!

Een juridisch woordje: De VZW in een nieuw jasje!

In 2018 is er al heel wat veranderd voor de VZW’s, ook al hebben jullie er (hopelijk) nog niets van gemerkt. Zo kunnen VZW’s vanaf 1 mei 2018 een gerechtelijke reorganisatie aanvragen en failliet verklaard worden en worden vanaf 1 november 2018 geschillen tussen VZW’s berecht door de Ondernemingsrechtbank (de vroegere Rechtbank van Koophandel).

Dit nam niet weg dat de regelgeving voor VZW’s nog steeds werd bepaald door een wet met de gezegende leeftijd van meer dan 90 jaar (°1921). Dit is vanaf 1 januari 2020 voor ons niet meer het geval.

Vanaf 1 januari 2020 worden namelijk alle op heden bestaande VZW’s onderworpen aan het heuse Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De wijzigingen zijn omvangrijk en diepgaand.

We beperken ons hier tot de wijzigingen na opstart van een VZW en tot zij die mijns inziens voor ons relevant zijn.

 

Wat is een VZW nu eigenlijk?

De kogel is door de Kerk. Een VZW is een onderneming met een belangeloos hoofddoel. Zij onderscheidt zich dus niet meer met andere vennootschappen omdat zij geen winstoogmerk zou hebben (zie verder), zij onderscheidt zich omdat zij haar winst enkel mag besteden aan haar belangeloos doel. Met andere woorden, zij onderscheidt zich wat betreft de winstuitkering.

Concreet betekent dit dat VZW’s alle, en dus ook winstgevende, activiteiten mogen uitvoeren. Er is geen activiteitsbeperking meer. Evenwel, wat de winstgevende nevenactiviteiten betreft, mogen die slechts uitgevoerd worden wanneer ze afhankelijk zijn van of noodzakelijk zijn voor de hoofdactiviteit van die VZW.

Ook mag de VZW geen vermogensvoordelen aan haar leden verlenen. Met andere woorden, er is een verbod van winstuitkering (tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel). Mocht toch zo’n beslissing genomen, dan is deze zonder meer nietig (i.e. dan kan deze ongedaan verklaard worden) en kan dit bovendien leiden tot de ontbinding van de VZW.

Wat met de leden en de toegetreden leden?

Goed nieuws! We mogen het ledenregister voortaan ook in elektronische vorm bijhouden. Normaal gezien hoort iedere VZW een (in papieren vorm) ledenregister hebben op diens maatschappelijke zetel dat ten allen tijde kon geconsulteerd worden. Die laatste verplichting wordt dus afgeschaft.

Werken jullie met toegetreden leden? Zorg er dan voor dat alle rechten en verplichtingen van de toegetreden leden in de statuten worden opgenomen! De vermelding in een huishoudelijk reglement (of een RIO) is niet langer toegelaten.

Ooit geconfronteerd met een lid dat jullie willen uitsluiten? Dat kan nog steeds maar hou er wel rekening mee dat dat uit te sluiten lid ook zijn/haar rechten van verdediging heeft. Zo moet het geviseerde lid eerst gehoord worden alvorens jullie deze beslissing kunnen nemen.

Wat met de Algemene Vergadering?

Waar vroeger discussie over was, is het nu duidelijk dat de Algemene Vergadering de bevoegdheid krijgt om de financiële en andere voorwaarden van een bestuurdersmandaat vast te stellen.

Wat de besluitneming op een Algemene Vergadering betreft, worden de regels veralgemeend. Op het eerste zicht verandert er hier niet veel, maar het kan geen kwaad om één en ander nog eens samen te vatten:

Besluiten van de Algemene Vergadering zijn pas geldig wanneer zij genomen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van deze vergadering, met uitsluiting van (1) de afwezigen, (2) de nietige stemmen en (3) de onthoudingen.

Wil je echter de statuten wijzigingen? Dan geldt er een 2/3de meerderheid. Hou er ook rekening mee dat bij een stemming de onthoudingen ook moeten worden meegerekend, tenzij de statuten hier anders over zouden oordelen (of wanneer de wet in specifieke gevallen anders zou oordelen).

Wat met het bestuur en diens aansprakelijkheid?

Wil je als bestuur(slid) een overeenkomst afsluiten die de VZW bindt? Vermeld dan altijd bij je handtekening in welke hoedanigheid je optreedt.

Soms kan het eens fout lopen. De vraag is dan of een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld en, zo ja, wat dit concreet voor gevolgen heeft. Opnieuw werd heel wat gewijzigd zodat een volledige opfrissing handig kan zijn.

In de eerste plaats zijn er 2 soorten aansprakelijkheden: (1) de ‘gewone’ aansprakelijkheid en (2) de ‘bijzondere hoofdelijke’ aansprakelijkheid.

De ‘gewone’ aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid ten aanzien van een bestuurder van een VZW jegens de VZW als gevolg van een fout die hij/zij gemaakt heeft in de uitoefening van zijn/haar bestuurdersmandaat dewelke een normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurder in diezelfde omstandigheden niet zou begaan hebben. Het befaamde criterium van de goede huisvader of huismoeder.

De ‘bijzondere hoofdelijke’ aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid ten aanzien van alle bestuurders van een VZW jegens de VZW en derden (zij die zich buiten de VZW bevinden) als gevolg van een overtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten van een VZW.

De aansprakelijkheid beperkt zich tot € 250.000,00 in VZW’s met een omzet van minder dan € 700.000,00 en een balanstotaal van minder dan € 350.000,00. Alle lokale afdelingen vallen mijns inziens hieronder. Zij die stellen meer omzet zouden genereren, gelieve Uw succesformule te delen met Uw collega’s.

Er bestaat ook zoiets als (strengere) aansprakelijkheidsregels voor de kennelijk grove fout en de ‘wrongful trading’. Deze gelden echter niet voor kleine VZW’s (i.e. de lokale afdelingen) en daar wordt dus niet op ingegaan.

Wat met onze boekhouding – administratie?

In feite verandert er niet zoveel. We zijn nog steeds verplicht om een boekhouding te voeren en onze jaarrekening neer te leggen. Ook moeten het bestuur van een vzw nog steeds niet alleen de jaarrekening van het voorbije boekjaar maar ook de begroting van het volgende boekjaar opmaken.

VZW’s moeten zich nu ook inschrijven in de KBO als een “inschrijvingsplichtige onderneming”. Om jullie gerust te stellen, deze inschrijvingsplicht is nu nog niet van toepassing (een datum is nog niet bekend). Daarenboven zal de inschrijving van de VZW gratis zijn.

En wanneer gaat dit alles in?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is eigenlijk nu al in werking getreden. Nieuwe VZW’s vallen dus reeds onder de nieuwe regelgeving. Op de reeds bestaande VZW’s is dit Wetboek evenwel van toepassing op 1 januari 2020. Doch krijgen de reeds bestaande VZW’s nog tijd om hun statuten in overeenstemming te brengen op 1 januari 2024.

Met andere woorden, geen paniek, we hebben nog een zee van tijd. En in feite zijn de aanpassingen van onze statuten pas nuttig voor het volgend werkingsjaar en dus een uitdaging voor onze opvolger/opvolgster. Good luck and have fun!

 

Erik Langerock, Juridisch verantwoordelijke JCI Vlaanderen 2018-2019

 

 

Lees ook het volgende artikel in deze reeks: Een tweede juridisch woordje: De verklaring van de uiteindelijk begunstigde

Inschrijvingen Personal Dynamics open!

JCI Vlaanderen, TIF & het Personal Dynamics team nodigen je uit voor een krachtig weekend waarin je de uitdaging aangaat om jouw leven op een positieve manier te veranderen. De trainers laten je gedurende 3 dagen stilstaan, reflecteren en bewust worden. Ze inspireren je met oefeningen, tools en technieken die je uitdagen om te ontdekken wat jij echt wil, om je toekomst zelf in handen te nemen en je persoonlijke, professionele of andere ambities waar te maken.

De Personal Dynamics is, anders dan andere TIF trainingen, een attitudetraining die je meeneemt op de fascinerende ontdekkingstocht naar meer kwaliteit in je leven. Het leven is een dolle rit, en je kan dus maar beter zorgen dat je zelf aan het stuur zit. Leiderschap begint bij jezelf, met Personal Dynamics!

Enkele topics die aan bod zullen komen:

 • Dromen mag!: Om er achter te komen wat jij wil in het leven, is het belangrijk te weten wie jij bent en wat voor jou écht belangrijk is.
 • Van droom naar doel: Waarom het houden bij dromen als je ze ook kan realiseren? Challenge je dromen en hindernissen om te gaan voor wat jij wil!
 • Tijd voor actie!: Een doel zonder plan is slechts een droom. Wat ga JIJ doen om je doel te bereiken?

Praktisch:

 • Datum: van vrijdag 7 juni 2019 om 15u (STIPT, ontvangst om 14u30) tot zondag 9 juni 2019, +/- 14u.
 • Locatie: De Kluizerij, Aalstersedreef 1, 1790 Affligem
 • Personal Dynamics trainersteam: Jenny Janssens, Wouter Danckaert en Yvonne König
 • Logistieke ondersteuning: Glenda De Bodt
 • Prijs: 285 euro per persoon voor JCI-leden, 350 euro voor niet-leden. In deze prijs zijn alle vormingssessies van dit weekend en 2 nachten volpension inbegrepen (enkel de drank die je tijdens de bartime consumeert, is niet inbegrepen). Overnachten is verplicht voor alle deelnemers.
 • Inschrijven vóór 15 april 2019 via https://airtable.com/shrYcn4viUIHetx4K
  Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het volledige inschrijvingsbedrag op de rekening van JCI Vlaanderen vzw: BE07 0017 9105 3466, met vermelding van je naam + “PERSONAL DYNAMICS 2019”
 • Meer info? Dan kan je mailen naar personaldynamics18@gmail.com

 

Business Traject – JCI Waasland

In business is het belangrijk jezelf steeds te verbeteren en nieuwe skills aan te leren. Daarom biedt JCI Waasland een prachtig 4-delig trainingstraject aan voor een zeer democratische prijs aan zowel leden, als niet-leden van JCI. Deze vier trainingen gaan telkens door om 19u30 in Casinostraat 15a, 9100 Sint-Niklaas.

De prijs voor deze trainingen is 30 euro voor leden en 40 voor niet-leden inclusief broodjes en een drankje.
Boekt u de trainingen in een pakket van alle 4 dan krijgt u korting en kost dit slecht 95 euro voor leden en 130 euro voor niet-leden.

Volgende 4 onderwerpen komen aan bod:

 • Minder verspilling, meer winst (dinsdag 19 februari ’19)
 • Netwerk slimmer met LinkedIn (dinsdag 26 maart ’19)
 • KMO Branding (dinsdag 30 april ’19)
 • Hoe krijg je meer betrokken medewerkers (dinsdag 4 juni ’19)

Meer informatie:

 

Gelukkig nieuwjaar van alle afdelingen

Ook JCI heeft gevierd: Kerstmis, Nieuwjaar, de lancering van de Award… het kon niet op! De beste wensen alvast van JCI Vlaanderen en alle Vlaamse afdelingen. We gaan voor een gelukkig, ondernemend en impactvol 2019!

Senatorviering Jeroen Martens

Vlaanderen is opnieuw een JCI Senator rijker!

Jeroen Martens werd tijdens de AV van JCI Tielt op 21 december 2018 gepind in het bijzijn van de voorzitters van JCI Vlaanderen, JCI Belgium, JCI Belgium Senate, en van andere senatoren van JCI Tielt. Gefeliciteerd, senator 77434!

 

Fotoverslag: AV bij Argex

De AV van november vond plaats bij Argex. Na een interessant bedrijfsbezoek kon de kort-en-krachtige AV starten: zie de foto’s hieronder!

Paul Lammers over JCI

Wat een verrassing, en dit in de herfst van mijn leven, om nog erkend te worden en deze onvergetelijke, uitermate gewaardeerde en persoonlijke award, de JCI London Staines Memorial Award 2018, in ontvangst te mogen nemen. Beschouw dit als erkenning voor een levenslang uitdragen en inspireren van de essentiële JCI waarden die steeds mijn leidraad geweest zijn en basis voor professioneel, familiaal en sociaal engagement en respect.

Hoe sterk is het vast te kunnen stellen dat er in aanloop naar de komende lokale gemeente- en provinciale verkiezingen zoveel van onze jonge leden verantwoordelijkheid willen opnemen om samen met alle betrokken partijen, “uniting all sectors of society”, lokale pijnpunten te analyseren en in overleg te kiezen om er actief en daadwerkelijk ook iets aan te doen. Inderdaad JCI-ers, wij, zijn “Active Citizens”!

Is deze verkiezingstijd van het jaar met de pas verkozen JCI voorzitters en teams, niet het ideale moment om, waar je op zoek gaat naar “Het” project met impact voor je lokale omgeving, te kiezen uit de prioriteiten die je dagelijks, wars van de politieke kleur en daarom steeds kritisch en selectief te evalueren, via alle mogelijke en creatieve media aangereikt worden?

Een uitstekende gelegenheid om actie te ondernemen, burgerzin aan te scherpen en met uiteindelijk zichtbaar, herkenbaar en door JCI gerealiseerd en gerespecteerd resultaat! Kleine bouwsteen om niet enkel gefocused op “Charity” of lokale dienstverlening maar verder ook daadwerkelijk een blijvende bijdrage te leveren tot een betere wereld voor onze en de komende generaties. Action starts locally with me. Met het “Active Citizen Framework” als standaardformat voor analyse, selectie van knelpunten, creatief bedenken van oplossingen met impact, correctieve progressieve resultaten en eerlijke evaluatie door alle lokale betrokken instanties, ideaal platform voor het aantrekken van nieuwe leden met inbreng.

Met JCI’s betrokkenheid als erkend partner van de UN, met lokale acties actief in het leveren van tal van bijdragen tot het realiseren van de gestelde blijvende doelstellingen, met de deze week aan de gang zijnde JCI European Know-How Transfer en de kick-off van de JCI Europe – StepUp4Europe – Campaign vandaag, zoveel meer initiatieven om als JCI-er actief deel te nemen, jezelf verder te ontplooien en te bouwen aan de toekomst.

Wens jullie en JCI alle verder verdiend succes!

Paul Lammers
JCI Antwerpen
Senator 34347

Wil jij BACKSTAGE bij Lotto Arena of Sportpaleis?

JCI District Antwerpen organiseert op dinsdag 13 november 2018 het event BACKSTAGE.  Ze bundelen content en netwerken op twee historische, Antwerpse locaties.

De deuren van Lotto Arena en Sportpaleis worden opengesteld om te netwerken en het inspirerende verhaal van Sportpaleis Group te ontdekken. Wist je dat ze failliet waren in 1996? Vandaag omvat het een groep van meer dan 2.400.000 bezoekers met 650 shows per seizoen. Wat hebben ze gedaan om dit te doen kantelen?

Chris Berghs, commercieel directeur, zal een inspirerende key-note geven. Alles zal doorgaan in het Hospitality Center. De eerste 50 inschrijvingen krijgen ook een exclusieve rondleiding achter de schermen, van deze twee eventlocaties.

De catering wordt verzorgd voor Amalthea. Bedrijven zoals BNP Paribas Fortis, Iedereen Content.nu, Enthusiasm, Media Mirror en UNIZO Provincie Antwerpen zijn partners van dit event.

Wil je zelf deelnemen aan deze unieke avond: een mix van content, rondleiding achter de schermen en netwerken? Schrijf je in via https://jcigoesbackstage.wordpress.com. Deelnameprijs bedraagt 55,00 euro.

Fotoverslag: Eerste AV ’18-’19

Op 28 september vond de eerste AV van het nieuwe werkingsjaar plaats – met uitzicht op een zwembad! De vergadering had een strikte timing, want om 22u moesten de zwemmers uit het water en gingen de lichten uit. Kort en krachtig!

FLAC: Flanders Academy 2019

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN GEOPEND!

De Dag v/d Verantwoordelijke ligt alweer achter ons, wat betekent dat inschrijven voor de Flanders Academy vanaf nu mogelijk is! Inschrijven kan  via deze link: https://airtable.com/shrNeMVJGUUUS553A. Ondertussen werden ook de nodige sjablonen (aanbevelingsbrief en motiveringsdossier) vrijgegeven zie: http://jcitif.be/leden/flanders-academy. Beide documenten zijn noodzakelijk om je te kunnen inschrijven. 

Waarom zou je deelnemen aan de Flanders Academy?

Omdat…

 • …je andere jaycee’s leert kennen die interesse hebben in leiderschap en/of al een leiderschapsfunctie hebben.
 • …je leert om in groep rond een businessplan te werken.
 • …er rond jullie wordt gewerkt, maar ook rond jullie & het team en jullie als leider van een team.
 • …er ook outdoor sessies zijn.
 • …je de trainers zo leuk vindt & weet dat je van hun kan leren.

 

Missie: Shaping the leaders of tomorrow.

WHY: De JCI Flanders Academy heeft het ontwikkelen van actieve Jaycees tot de leiders van morgen als doel.

HOW: Door het aanleren van enkele essentiële leiderschapsvaardigheden stomen we de deelnemers klaar om op korte termijn leiding op te nemen of hun huidige leiderschapsrol verder te verfijnen, zowel binnen als buiten JCI.

WHAT: Een mix van interne en externe trainers begeleiden de deelnemers gedurende 4 intensieve dagen door verschillende modulair opgebouwde trainingen. Hierbij wordt gefocust op onder andere interpersoonlijke communicatie, (samen-)werken in teamverband, het uitwerken van een business case en persoonlijke ontwikkeling.

 

Praktische informatie

1ste introavond: 22/01/’19 @ PWC, Woluwegarden – Woluwedal 18, Brussel
2de introavond:19/02/’19 @ PWC, Sluisweg 1, Gent

Flanders Academy: 21/03 – 24/03/’19 @ Domein Westhoek, Noordzeedreef 6-8, Oostduinkerke

Kostprijs: €450 p.p. in een dubbele kamer; er volgt een betalingsverzoek naar de uiteindelijk geselecteerde kandidaten

 

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer info over de Flanders Academy?

Neem dan contact op met Jan Segier via flandersacademy@jcivlaanderen.be of 0499/29 10 78.

De selectie wordt begin december 2018 bekendgemaakt.

Train-2-Train: word jij dé volgende JCI TIF trainer?

Na twee succesvolle edities in Gent, organiseert JCI Leuven in november opnieuw de befaamde Train 2 Train. Deze weekendtraining vindt plaats van vrijdagnamiddag 16 november (17u) t.e.m. zondagnamiddag 18 november 2018 (+16u) te Park Inn by Radisson Leuven.

Deze cursus leert je over de leerstijlen van volwassenen, de beste trainingsmethoden voor volwassenen en geeft je hulpmiddelen en technieken die je nodig hebt om training te kunnen geven aan volwassenen. Hoofdtrainer Kristof Jans (JCI Leuven), assistent-trainers Delphine Colle (JCI Gent Artevelde) en Dieter Charles (JCI Gent) en Jonathan Schuermans​ (JCI Brugge) als observator kijken er alvast enorm naar uit jullie te mogen verwelkomen.

OPGELET: de dagtraining JCI Presenter is verplicht als voortraject. Deze kan worden gevolgd op de Open Vormingsdag georganiseerd door JCI Tielt op zaterdag 27 oktober 2018 (Vives Hogeschool, Tielt).

Interesse om dé volgende JCI TIF-trainer te worden? Inschrijven kan via deze Fikket link.

Fotoverslag: World Cleanup Day

Op 15 september 2018 organiseerden JCI Belgium en 10 minutes a day de World Cleanup Day In België. Meer dan 30.000 mensen hebben ongeveer 13.800 zakken gevuld met zwerfvuil. Dank aan de bezieler, Valérie de Groote, voor het knappe werk. Voor meer info, kijk zeker eens op worldcleanupday.be.

Hier enkele foto’s vanuit heel België:

Vlaamse Vormingsdag

Op zaterdag 27 oktober 2018 organiseert JCI Tielt de jaarlijkse Open Vormingsdag. Deze gaat door in de gebouwen van de Vives in Tielt. Wie zich nog het Vlaams Congres van 2016 herinnert, daar is opnieuw de place to be! Eveneens naar jaarlijkse gewoonte, zijn de eerste 100 inschrijvingen voor de Open Vormingsdag gratis.

De inschrijvingen openen op zaterdag 15 september via www.jci-tielt.be/openvormingsdag. Gezien ons goed gevuld en gevarieerd programma, is snel zijn de boodschap!
We hebben er dit jaar voor gekozen om in de voormiddag een aanbod te hebben van heel wat verschillende interessante trainingen (zowel TIF- als FELOW-trainingen).

In de namiddag hebben hebben we voor elk wat wils voorzien:

 • Wie graag iets lichts verteerbaar heeft, kan deelnemen aan een van onze bedrijfsbezoeken.
 • Wie daarentegen graag wat actie wil, kan zich inschrijven voor een workshop zelfverdediging.
 • Liever een inspirerende spreker? Dan hebben we drie keynote-speakers klaar staan, die vol enthousiasme hun verhaal willen komen vertellen.

Wie nu al even wil spieken naar ons programma kan dat op de gekende website www.jci-tielt.be/openvormingsdag.

Be there or be square!

JCI Tielt verwelkomt U graag op 27 oktober 2018 vanaf 8u in de gebouwen van de Vives!

Fotoverslag: Dag v/d Verantwoordelijken

Naar jaarlijkse traditie vond de dag van de Verantwoordelijken plaats op zaterdag 25 augustus 2018 in House To Be te Zellik.

Nieuw dit jaar was het boekhoudprogramma van Octopus, gratis aangeboden door JCI Vlaanderen. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden, wordt een tweede opleiding eind september, begin oktober georganiseerd.

We mochten ook secretaris-generaal Arrey Obenson verwelkomen. Obenson is al sedert februari 2002 lid van het JCI World hoofdkwartier en staat intussen aan het hoofd van de JCI administratie. Obenson is overigens ook werkzaam bij de Verenigde Naties en de International Chamber of Commerce. Als advocaat is hij partner bij een Kameroens advocatenkantoor. Het was dan ook een grote eer hem te mogen ontmoeten.

Nieuwsbrief Connection #8

Lees alles over de activiteiten die zowel door JCI Vlaanderen als in de lokale afdelingen nog op stapel staan!

https://mailchi.mp/d3ce79a0355a/ues0ruyc8x-2865557

#connection #news

JCI Vlaanderen – Bijzondere Algemene Vergadering 03/02/2018

Geachte voorzitters, leden, kandidaat-leden, senatoren, geïnteresseerden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de Bijzondere Algemene Vergadering van zaterdag 3 februari 2018, die zal doorgaan bij Living Tomorrow (Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde) om 09u00 (ontvangst vanaf 8u30).

Deze vergadering betreft een Bijzondere Algemene Vergadering omdat onder meer volgende zaken worden gestemd:
– een wijziging aan het RIO als gevolg van het amendement gestemd op de vorige Bijzondere Algemene Vergadering;
– een voorstel van Investeringsplan, conform het amendement zoals gestemd op de vorige Bijzondere Algemene Vergadering;
– de kandidatuurstelling van het Vlaamse Congres van 2019;
– de kandidatuurstelling van de Sportdag van 2018;
– en de kandidatuurstelling van Open Vormingsdag van 2018.

Intussen is er ook een kandidaat-voorzitter voor het volgende werkingsjaar, zijnde Valère VEREECKE (JCI Antwerpen).
Hij zal zijn plannen aan jullie voorstellen op deze vergadering. Zijn ontwerpnota kan u via deze link nalezen.

De BAV begint om 09u00 en eindigt om 13u00. Wij engageren ons om binnen voormeld tijdsbestek alle agendapunten te kunnen bespreken.
Jullie feedback over de agendapunten is altijd welkom en kan voorafgaand de BAV naar ons doorgestuurd worden.

Aansluitend hierop is een lunch voorzien.

U kan de agenda, het inschrijvingsformulier en de volmacht hier terugvinden.

Bij vragen en/of opmerkingen kan U altijd bij mij terecht.

Met vriendelijke groeten,

Erik Langerock

Secretaris JCI Vlaanderen 2017-2018

JCI-Award Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar

Ook dit jaar organiseert JCI Vlaanderen opnieuw de JCI-Award Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar.

Volg zeker onze voorrondes op facebook, of neem eens een kijkje op hun vernieuwde website.

Noteer alvast donderdag 24 mei 2018 in uw agenda!

Inschrijven kan via https://www.jongeondernemer.vlaanderen/vlaamsefinale18/nl/.

Connection #5

Bij deze onze nieuwsbrief Connection #5.

http://mailchi.mp/9360084eb7ec/ues0ruyc8x-2820049?e=3ada9a6bee

Connection #4

Hierbij vinden jullie de link naar onze nieuwsbrief van deze maand.

Veel leesplezier!

http://mailchi.mp/c451e725e183/ues0ruyc8x-2819209?e=[UNIQID]

Nieuwe handleiding voor de penningmeester!

Gert Laenen (penning JCI Vlaanderen 2016-2017) en Chrissy Braet (penning JCI Vlaanderen 2017-2018) hebben voor jullie dit nieuwe naslagwerk klaar.

Je vindt het hier: http://www.jcivlaanderen.be/wp-content/uploads/2017/10/Handleiding-JCI-Penningmeester-v2.0.pdf.

Veel succes ermee!

JCI Vlaanderen
#Connection

Connection #2

Hierbij vinden jullie de link naar onze nieuwsbrief van deze maand.

Veel leesplezier!

http://mailchi.mp/62d03b58cb25/ues0ruyc8x-2751081

Dag van de Verantwoordelijken – 26/08/2017

We kijken opnieuw terug op een geslaagde editie van de Dag van de Verantwoordelijken.

Voor het eerst zonder onze Waalse vrienden, waardoor er wat minder inschrijvingen waren. Door het aanbieden van enkele nieuwe trainingen wisten we toch heel wat volk richting The House To Be in Zellik te lokken.

JCI Gent Artevelde zorgde voor een goed begin van de dag met een gezond ontbijt dat werd gesmaakt. Bedankt daarvoor!

De voorzitters kregen tips and trics van onder meer Steven Vandenabeele,
Theo De Beir en Serge Goussaert.

Rodney Vandemoortele kwam ons vertellen over het succesverhaal van JCI Tielt, terwijl Jan Segier met zijn TIF-team de vormingsverantwoordelijken op weg zette om een fantastisch vormingsprogramma binnen hun afdeling op poten te zetten.

Na een broodjeslunch te hebben verorberd, was het tijd voor de voorzitters om
een belangrijke beslissing te nemen. Onder leiding van Dennis Vanpeperstraete werd namelijk de kandidatuur van JCI Veurne-Westkust bekendgemaakt voor
het organiseren van het VC2018.
Je leest er in de volgende nieuwsbrieven zeker meer over.

Chrissy Braet en Gert Laenen vulden het namiddagprogramma voor de penningmeesters, terwijl Filip Rooms, Jeroen Huylebroeck en Eric Langerock de secretarissen en communicatieverantwoordelijken wegwijs maakten in de vele mogelijkheden binnen hun functies.

Als afsluiter hadden we internationaal bezoek.  Op de receptie, ons alweer aangeboden door de mensen van JCI Gent Artevelde, kwam Geir Arne Aune Hovd van JCI Norway ons meer vertellen over wat de European Development Council voor ons als lokale afdelingen kan betekenen.
Meer info over wat het EDC precies is en hoe je hen kan contacteren, vind je op hun website.

Bekijk alle foto’s van deze dag via deze link.

Bedankt aan alle mensen die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

Deadline om in te schrijven loopt vandaag af! Dag van de Verantwoordelijken

Elk jaar organiseert JCI Vlaanderen op de laatste zaterdag van augustus de Dag van de Verantwoordelijken, de onmisbare kickstart voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen in JCI (in feite iedereen, want dat is toch van rekening waar JCI voor staat).

Verschillende tracks maken de nieuwe bestuurders van de lokale afdelingen wegwijs in hun taak. Maar ook voor wie in het algemeen leiding wil nemen biedt deze dag boeiende inzichten.

Programma:
– 8:30 – 9:00: Welkom met ontbijt
– 9:00 – 12:30: Opleiding
– 12:30 – 13:30: Pauze
– 13:30 – 16:30: Opleiding
– vanaf 16:30: Receptie

Welke trainingen kan je dit jaar volgen?

– Data Sharing (dagtraining) / Filip Rooms en Erik Langerock
Hoe efficiënt en snel data delen?
Secretaris: a hell of a job

– Training Institute Flanders (voormiddag) / Jan Segier en Glenda De Bodt
* Krijg inzicht in welke vormingen TIF jouw afdeling kan aanbieden.
* Hoe kan je het TIF-platform gebruiken?
* Wat is de meerwaarde van TIF?
* TIF Praktisch (boeken van een training)

– Project (voormiddag) / Anneleen Cobbaert en Sofie Goderis
Een goed begeleide brainstorm leidt tot (wilde) ideeën. Hoe deze omzetten in een concrete commissie en uitvoeren, komt aan bod in deze training.

– Ledenbeheer en ledengroei (voormiddag) / Rodney Vandemoortele
Hoe groeien op korte tijd? JCI Tielt ontrafelt het geheim.

– Balanslezen voor dummies / Steven Decorte
Het interpreteren van een jaarrekening of balans is voor velen onder ons een “ver-van-mijn-bed-show”. In deze training maken we je wegwijs in deze financiële omgeving. Analyse, interpretatie en beoordeling van een jaarrekening vanuit een praktische invalshoek.

– Wettelijke verplichtingen voor vzw’s (theoretisch en praktisch) (namiddag) / Gert Laenen en Chrissy Baert
* Van statutenwijziging tot controle van de jaarrekening, praktisch en makkelijk toepasbaar
* Admind boekhoudpakket

– Email Communication (namiddag) / Jeroen Huylebroeck
De inkt van het partnershipcontract is nog niet droog, maar we zijn helemaal paraat om jou, als communicatieverantwoordelijke onder te dompelen in de nieuwe mogelijkheden die dit partnership biedt.

Concreet leer je in deze workshop hoe je alle leden van jouw lokale afdeling gerichter laat communiceren via email door het gebruik van een in de cloud beheerde emailhandtekening.
Zo kan je in elke email verstuurd door je leden:
* Jouw afdeling optimaal voorstellen
* Promotie maken voor aankomende projecten
* Belangrijke mededelingen onder de aandacht brengen
* Je lokale partners van een extra, gepersonaliseerde visibiliteit voorzien
* En nog veel meer!

Wat je daarvoor nodig hebt en hoe je het instelt en beheert leer je in deze anderhalf uur durende workshop, aangevuld met een vraag-en-antwoord-mogelijkheid voor de concrete situatie in jouw lokale JCI-afdeling.

Traject voor voorzitters (dagtraining):
– Feedback geven en krijgen / Steven Vandenabeele
– Parlementaire procedure / Theo De Beir
– AV
– One year to lead! Haal het beste uit jouw jaar en hoe pak je dat efficiënt aan? / Serge Goussaert.

Deelname per persoon bedraagt 15 euro en is te storten op het rekening nummer van JCI Vlaanderen BE51 3300 3721 9762 met vermelding van “naam van de deelnemer + JCI DVDV” en dit uiterlijk tegen woensdag 23 augustus 2017.

Schrijf je hier in! https://goo.gl/forms/reTAdnNYU6KYLGj13

Er zal die dag ook een AV georganiseerd worden. Inschrijven hiervoor kan via https://goo.gl/forms/pOGYDeeGos1ARxOf2

Meer info hieromtrent volgt op korte termijn via de nieuwsbrief en een uitnodiging via Erik Langerock.

Deadline voor de inschrijvingen is maandag 21 augustus 2017.

Voor alle andere (praktische) vragen of meer informatie, contacteer Steven Goderis.

Connection #1

Ontdek hier de allereerste nieuwsbrief voor het werkingsjaar 2017-2018!

http://mailchi.mp/28d117ec916e/connection-1-nieuwsbrief-jci-vlaanderen

JCI Hot Air Balloon

JCI is still a hidden treasure!

JCI Sint-Niklaas will change this with a JCI AIR BALLOON

 • Together, we can achieve this and reach this goal
 • Let’s think different and big
 • Let’s create the first ever JCI hot air balloon
 • The JCI sky is the limit

More info: http://www.jci-sintniklaas.be/n/jci-hot-air-balloon/

Whitepapers, pins en corporate membership als stappen naar groei

Groei is en blijft een hot topic in Vlaanderen. Door er in ons ValueFirst beleidsplan maximaal op in te zetten, staat het aantrekken van nieuwe leden intussen overal in onze lokale afdelingen hoog op de agenda. Enkel op die manier krijgen we een opwaartse knik in de ondertussen reeds beruchte grafiek van onze dalende ledenaantallen.

Kopke leeg

Veel mensen – inclusief mijn eigen vrouw – begrijpen het niet als ik zeg dat ik van opruimen, verhuizen en verbouwen hou. Eerlijk, in mijn schaarse vrije tijd doe ik niets liever dan even met de handen bezig zijn. Ik hou ervan eens een weekend lang muren en plafonds van een fris kleurtje te voorzien. Ik geniet er intens van om mijn huis, inclusief alle gecumuleerde rommel van de laatste weken en maanden, op te ruimen zodat ons interieur er weer uitziet als iets wat zo op een pagina van een chique interieurmagazine gepubliceerd kan worden. Ik sta graag (weliswaar met het nodige gegrom en gevloek als het niet meteen loopt zoals ik dat wil) uren te knutselen met mijn intussen impressionante collectie powertools, teneinde van een kale ruimte een luxueuze master bedroom te maken.

Van samen op schok naar heuse JCI baby

Ik weet niet hoe het bij andere lokale afdelingen gesteld is, maar in mijn eigenste heimat JCI Lier mag het eigenlijk niet – of toch niet binnen de afdeling. Ik heb het over JCI-koppels, heuse stelletjes die elkaar dankzij JCI leren kennen en waarbij het net iets verder gaat dan enkel maar wat flirten na een AV of een wilde nacht op een congres.

Van LRP naar microdoelstellingen

Ik ben een dromer. Niet het genre dat hele dagen lang met het hoofd in de wolken door het leven schrijdt, maar eerder iemand met een plan. Toen ik als twaalfjarig ventje op een familiefeest luidop verkondigde dat ik tegen mijn achttiende een dikke BMW in mijn bezit zou hebben en mijn eigen bedrijf zou runnen; werd ik net iets te enthousiast door een tante uitgelachen. Enkele jaren later lachte ze net wat groener toen bleek dat ik niet alleen de voornoemde, maar ook andere doelen voorop op schema wist af te vinken van mijn “lijst met Grootse Plannen”.

Gezocht: TIF Fellows met interessant aanbod

Vorming is belangrijk voor JCI in het algemeen en JCI Vlaanderen in het bijzonder. Officieel heet dat dan met een lelijk woord “individualisme”, maar in essentie is het de kern van wat we doen: onszelf verbeteren zodat ook anderen beter worden. Ons aanbod aan kwalitatieve – en vaak belachelijk goedkope – training is voor veel leden een reden geweest om ooit kennis te maken met JCI en er lid van te worden.

De talrijke Turken van JCI Gent

Even geleden zat ik met mijn twee stiefkinderen aan tafel, te genieten van een heerlijke pasta die Edward (mijn stiefzoon van 18 en verdienstelijk hobbykok) bij ontstentenis van de druk bezette mama des huizes op tafel had getoverd. Zoals wij dat dan doen, voeren we dan ook diepgravende gesprekken onder ons drietjes. Bij voorkeur zijn dat dingen die een dochter van 16 en een zoon van 18 misschien liever niet met hun moeder bespreken, maar net zo goed opvallend interessante politieke, economische of ideologische discussies. Het is een heerlijk moment om als ouder te zien hoe kinderen stilaan op je eigen niveau kunnen meepraten en zich een kritische mening over de wereld gaan vormen.

Waarom we bewust voor cijfers en doelen in ons beleid kozen

Op het Vlaams Congres in Leuven had ik de eer en het genoegen onder het toeziend oog van velen onder u (of toch alvast uw toenmalige lokale Voorzitters) mijn beleidsplan te mogen toelichten voor het komende werkingsjaar. Onder het motto ValueFirst lanceerden we als bestuursploeg een jaarthema waarin meerwaarde centraal moet staan, zowel voor leden als afdelingen als externe partners. Tijdens mijn speech en de daarop volgende vragenronde gebruikte ik bewust een reeks cijfers en KPI’s om ons beleid vorm te geven.

Samuel De Wever wint de JCI Award Jonge Ondernemer 2015

JCI Vlaanderen reikt elk jaar de Award voor de jonge ondernemer uit aan individuele personen van jonger dan 40 jaar die op een uitzonderlijke wijze getuigt van duurzaam ondernemen en zich weet te toetsen aan de waarden van JCI, Junior Chamber International. Na 5 provinciale voorrondes maakten nog 5 finalisten kans op de JCI award Jonge Ondernemer van het jaar 2015. Op 21 mei leverde een boeiende finale in cultureel centrum De Werf in Aalst een verdiende winnaar op: Samuel De Wever.

Philippe Jans van Biolectric is Antwerpse Jonge Ondernemer

Gedeputeerde Ludwig Caluwé (tweede van links) en winnaar Philippe Jans (tweede van rechts)

De Artesis Plantijn hogeschool was donderdagavond 5 maart 2015 het decor van de uitreiking van de zesde editie van de JCI Award Antwerpse Jonge Ondernemer. Philippe Jans, zaakvoerder van Biolectric, kreeg zijn trofee uit handen van gedeputeerde voor economie Ludwig Caluwé.

Biolectric is gespecialiseerd in groene energieopwekking uit rundermest. Sinds een viertal jaar is het bedrijf actief op de Belgische markt waar het naast innovatieve technologie ook voor werkgelegenheid zorgt. De start-up werd volledig gefinancierd door eigen middelen. Intussen is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler met een vijftiental medewerkers en vertegenwoordigd in zeven landen.

Lees het verhaal van Biolectric in dit artikel van De Tijd:

De Tijd – Een bedrijf bouwen uit stront (of hier in PDF-versie)